Beleid universitaire website

De universitaire website is een strategisch communicatiemiddel: webbeleid = communicatiebeleid. Om communicatiedoelstellingen te realiseren is het noodzakelijk dat de Universiteit Leiden zich op internet presenteert als één organisatie, met één samenhangende, geïntegreerde website.

De universitaire website omvat alle webpagina’s waarop informatie over onderwijs, onderzoek en organisatie van de Universiteit Leiden wordt aangeboden door alle onderdelen.
 

  NB: De tekst op deze pagina is gebaseerd op een beleidsdocument uit 2005 dat deels verouderd is. In de loop van 2014 zal dit document worden geactualiseerd, in het kader van de vernieuwing van de universitaire website (Programma DIS).  

Redactieorganisatie

De inhoud van webpagina’s is een verantwoordelijkheid van de verschillende organisatieonderdelen, binnen een universitair kader van kwaliteitseisen en richtlijnen. Voor iedere webpagina moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor het beheer en de kwaliteit ervan. Zie het overzicht met verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in: Beleid, beheerorganisatie en richtlijnen (pdf).

De belangrijkste consequentie van deze 'gedecentraliseerde' aanpak is dat ieder organisatieonderdeel moet zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief toereikende beheerorganisatie. Dit betekent dat binnen faculteiten en eenheden voldoende capaciteit (fte’s) beschikbaar moet zijn voor het onderhoud van webcontent en dat beheertaken formeel moeten worden belegd (functiebeschrijvingen). Over de precieze invulling van de redactieorganisatie zijn afspraken gemaakt per faculteit/eenheid.

Kwaliteitseisen

Iedere universitaire webpagina moet voldoen aan richtlijnen m.b.t. actualiteit, toegankelijkheid, redactionele eisen, vormgeving (huisstijl) en navigatiestructuur. Dit is uitgewerkt in een overzicht met richtlijnen voor de universitaire website. Het uitgangspunt van de huisstijl voor het web is ‘eenheid in verscheidenheid’. Zie ook:

Domeinnamen

Het domeinnamenbeleid wordt centraal gecoördineerd. Iedere deelsite is in ieder geval via een universitair webadres bereikbaar, extra nl-domeinnamen zijn daarnaast mogelijk. Zie ook domeinnamen.

Laatst Gewijzigd: 21-03-2014